fbpx

Žmogaus teisės: laisvas ir orus žmogus

Pagrindiniai siekiai


  1. Žmogaus teises gerbianti visuomenė – nacionalinio saugumo prioritetas.
  2. Auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir toleranciją žmonių skirtingumams.
  3. Sieksime pažangos užtikrinant lyčių lygybę visose srityse.
  4. Ypatingas dėmesį skirsime asmens laisvės, valstybės rimties ir nacionalinio saugumo balansui.
  5. Mūsų tikslas – turėti efektyvias teisėsaugos institucijas, tačiau aiškiai įstatymiškai apibrėžti jų veiklos ribas, paisant žmogaus teisių ir nepaliekant pilkųjų zonų.
  6. Stiprinsime visuomenės teisinį švietimą, skatindami nevyriausybines iniciatyvas.
  7. Įteisinsime lyčiai neutralios partnerystės teisinius santykius.
  8. Sieksime smurto artimoje aplinkoje realaus sumažėjimo.
  9. Nustatysime teisės pažeidimams adekvačiai proporcingas bausmes.
  10. Atgaivinsime Nacionalinės nusikaltimų prevencijos tarybos veiklą. Sieksime bendros valstybinių institucijų, savivaldos, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veiklos vykdant nusikaltimų prevenciją.

Lietuvoje vis dar stinga pagarbos žmogaus teisėms ir orumui. Žmogaus teisių ir laisvių reikšmė yra iki galo nesuvokta. Visuomenėje vis dar gajus skirstymas į „savus“ ir „kitus“, pastaruosius paliekant visuomenės užribyje.

Sieksime, kad Lietuvoje žmonės jaustųsi oriai, kad žinotų, kad yra savo gyvenimo šeimininkais, kad nesijaustų priklausomi nuo politikų ar valdininkų. Visuomenę supriešinanti radikalių dešiniųjų politinių jėgų retorika dažnai sutampa su Kremliaus propaganda. Tik tvirtai ant žmogaus teisių pamato stovinti valstybė yra atspari nedraugiškų autoritarinių ir totalitarinių režimų manipuliacijoms ir kiršinimui, todėl vakarietiška, žmogaus teises gerbianti visuomenė yra nacionalinio saugumo prioritetas. Liberalai – nuosekliausiai žmogaus teises ginanti politinė jėga – nesitaikstys su visuomenės narių stigmatizacija.

Liberalų sąjūdis telks visų valdžios institucijų pastangas, užtikrinant operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su Europos žmogaus teisių teismo sprendimais, parengimą ir įgyvendinimą.

1. Lyčių lygybė – harmoningos visuomenės pagrindas

Lyčių lygybė – moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas bei bet kokios diskriminacijos panaikinimas yra svarbus visuomenės ekonominės, socialinės raidos veiksnys. Diskriminacija gali būti patiriama įvairiose gyvenimo srityse: užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo, naudojantis paslaugomis ir kt., o taip pat ir šeimos gyvenime.

Moterų ir vyrų lygybė yra būtina ekonominės plėtros sąlyga. Tyrimai rodo, kad, sudarius lygias galimybes moterims ir vyrams, gerėja visuomenės gyvenimo kokybė, nes gerėja žmonių ekonominė ir socialinė padėtis. Sudarius galimybę moterims ir vyrams realizuoti savo gebėjimus, valstybė ar savivaldybė veiksmingiau panaudoja turimus žmogiškuosius išteklius.

Sieksime lyčių lygybės įgyvendinimo tiek viešojo, tiek ir privataus gyvenimo srityse. Skatinsime priemones, palengvinančias darbo ir įsipareigojimų šeimai derinimą – pavyzdžiui, viešųjų ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtrą, lanksčius darbo grafikus, nuotolinio darbo galimybes. Sudarysime sąlygas šeimai lanksčiai pasirinkti motinystės ir tėvystės atostogų trukmę.
Ratifikuosime Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Įgyvendinsime Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas Lietuvai.
Priimsime Reprodukcinės sveikatos įstatymą, kad svarbiausi moters reprodukcinės sveikatos klausimai nebūtų reguliuojami vien tik Sveikatos apsaugos ministro įsakymais.
Atsižvelgdami į tai, kad vyrai Lietuvoje gyvena apie dešimtmetį trumpiau negu moterys, parengsime vyrų gyvenimo kokybės gerinimo programą lyčių lygių galimybių kontekste. Ši programa apims berniukų emocinio intelekto ugdymą, vyrų sveikatos gerinimą, emocinės paramos ir psichologinės pagalbos prieinamumo didinimą, didesnio vyrų įsitraukimo auklėjant vaikus skatinimą, vyrų vaidmens vaikų priežiūroje po skyrybų didinimą ir kitus vyrų gyvenimo kokybės gerinimo aspektus.

2. Pilietiška ir tolerantiška visuomenė

Ginsime pagrindines teises. Liberalai ir toliau nuosekliai gins asmens prigimtines teises ir laisves. Pasisakysime prieš įstatymines iniciatyvas, ribojančias asmens laisvę. Įvairiomis švietimo priemonėmis sieksime, kad Lietuvoje daugėtų pagarbos žmogaus teisėms ir augtų tolerancija žmonių skirtingumams.

Rūpinsimės savo piliečių teisėmis. Toliau nuosekliai kovosime dėl dvigubos pilietybės ir elektroninio balsavimo įteisinimo.
Sieksime realaus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje.
Įteisinsime lyčiai neutralios partnerystės teisinius santykius. Garantuosime liberaliai demokratinei valstybei būdingą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reguliavimą ir įgyvendinimą, ypač užtikrinant lygiateisiškumo bei draudimo diskriminuoti bet kokiais pagrindais ir formomis principų laikymąsi.
Neleisime specialiosioms tarnyboms nepagrįstai varžyti žmogaus teisių ir laisvių. Sieksime, kad iki būtino minimumo mažėtų telefonų pasiklausymo ir kitų ryšio priemonių sekimo mastai. Nustatysime valstybės institucijų atsakomybę už nepagrįstą ilgalaikį žmonių kaltinimą procesuose, kurie baigiasi išteisinamuoju teismo nuosprendžiu. Mūsų tikslas – turėti efektyvias teisėsaugos institucijas, tačiau aiškiai įstatymiškai apibrėžti jų veiklos ribas, paisant žmogaus teisių ir nepaliekant pilkųjų zonų.
Stiprinsime visuomenės teisinį švietimą, skatindami nevyriausybines iniciatyvas. Kursime ir plėtosime pilietišką, aktyvią ir tolerantišką visuomenę, bendradarbiaudami su nevyriausybinėms organizacijoms. Suvokdami pilietinės visuomenės svarbą demokratinėje visuomenėje, skatinsime nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą.
Ryžtingai kovosime su modernios vergovės apraiškomis. Prekyba žmonėmis šiandien yra vis dar paplitęs vienas iš šiurkščiausių žmogaus teisių ir orumo pažeidimų. Lietuvoje trūksta tikslios informacijos apie prekybos žmonėmis mastą. 2018 m. „Global Slavery Index“ duomenimis, Lietuva pagal modernios vergovės skaičius patenka į pirmąjį dešimtuką tarp Europos ir Centrinės Azijos valstybių. Prekiautojai žmonėmis išnaudoja tiek Lietuvos, tiek užsienio piliečius, o taip pat Lietuvos piliečius užsienyje (prostitucijai, priverstiniam darbui, vagystėms it kitokiems nusikaltimams vykdyti).
Liberalų sąjūdžio manymu, didesnis dėmesys turi būti skiriamas prekybos žmonėmis prevencijai, valstybės institucijų ir teisėsaugos pareigūnų mokymui, aukų apsaugai ikiteisminio tyrimo metu bei NVO, kurios padeda modernios vergovės aukoms, stiprinimui.
Sieksime Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo realaus įgyvendinimo ir suderinimo su Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu. Sieksime persekiojimo problemos teisinio ir praktinio sprendimo. Atsižvelgdami į tai, kad smurto artimoje aplinkoje aukų padėtis pablogėja ekstremaliomis sąlygomis (pavyzdžiui, visuotinio karantino metu), lengvinsime įvairių socialinių paslaugų smurto artimoje aplinkoje aukoms (policijos, specializuotų pagalbos centrų, emocinės paramos ir kitų) prieinamumą, diegsime diskretiškas kreipimosi formas (trumposiomis žinutėmis, susirašinėjimu internetu). Privaloma mediacija skyrybų bylose, tame tarpe ir smurto artimoje aplinkoje atvejais, nebus taikoma – atšauksime tai numatantį įstatymą.

3. Nepriklausoma ir skaidri teismų sistema

Liberalų nuomone, dabartinė Vyriausybė dėl savo neveiklumo nesugebėjo padidinti teismų veiklos efektyvumo. Visuomenei teikiama teisinė informacija neretai yra paini, pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba dažnai nėra realios galimybės. Stringa teismų tolygaus darbo krūvio perskirstymas, žmogiškųjų išteklių užtikrinimas, neteisminių ginčų sprendimo būdų taikymas. Neatsisakoma teismams nebūdingų funkcijų, o tai sumažintų jiems tenkantį darbo krūvį. Todėl Liberalų sąjūdis siūlo aiškius žingsnius, kaip keisti esamą situaciją.

Garantuosime teismų ir teisėjų nepriklausomumą ir nešališkumą. Skatinsime teismų atvirumą visuomenei, objektyvios informacijos apie teismų darbą skleidimą. Teismų sprendimai turi būti aiškiai argumentuoti ir suprantami visuomenei.
Užtikrinsime asmenų teisę į teisingą teismą. Didinsime teisėjų atrankos, vertinimo ir skyrimo skaidrumą. Plėsime teisėjų racionalią specializaciją tam tikrų kategorijų bylose (pvz., darbo ginčų bylose, šeimos teisės bylose, intelektinės nuosavybės bylose). Užtikrinsime adekvačias, aukščiausios kvalifikacijos bei atsakomybės poreikį atitinkančias visų grandžių teismuose dirbančių teisėjų ir valstybės tarnautojų darbo sąlygas bei ekonomines ir socialines garantijas.
Sieksime, kad teisėjų darbo krūvis būtų optimalus ir tolygus. Raginsime teismus atsisakyti jiems nebūdingų funkcijų, taikant neteisminius ginčų nagrinėjimo būdus, perskirstant darbo krūvį, užtikrinant žmogiškuosius išteklius. Plėsime neteisminių ginčų sprendimo būdų taikymą, tokių, kaip mediacija, arbitražas.
Tobulinsime valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą. Tobulinsime profesines teisines paslaugas teikiančių asmenų (advokatų, notarų, antstolių) paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Pakelsime advokatams taikytinų profesinės etikos standartų kartelę tam, kad žmogaus teises turintys užtikrinti advokatai patys būtų nepriekaištingos reputacijos. Tobulinsime teismo proceso reguliavimą, užtikrinant bylinėjimosi proceso operatyvumą, ekonomiškumą, skatinsime teismų veikloje pasitelkti informacines technologijas.
Peržiūrėsime visuomenei teikiamos teisinės informacijos kokybę, suprantamumą ir pritaikomumą vartotojo požiūriu. Sustiprinsime valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos kontrolę ir imsimės organizacinių priemonių, kad teisinė pagalba būtų visada iškart prieinama, kokybiška ir efektyvi.

4. Efektyvi bausmių vykdymo sistema

Laisvės atėmimo bausme nubaustų asmenų skaičius Lietuvoje išlieka vienas didžiausių Europoje. Dabartinė Vyriausybė Lietuvoje pasyviai įgyvendina bausmių vykdymo sistemos reformą. Stringa įkalinimo įstaigų pertvarka, naujų įstaigų statyba ir senųjų renovacija. Nesustyguota probacijos sistema, pastebima kalinimo sąlygų prevencinių priemonių stoka. Valdžia delsia pagerinti kalinių gyvenimo sąlygas. Netinkamai ir ribotai taikoma alternatyvi bausmių atlikimo sistema.

Atsižvelgdamas į tai, Liberalų sąjūdis inicijuos įkalinimo įstaigų veiklos modernizavimą, pertvarkant darbą su nuteistaisiais, plačiau taikant į asmenų elgesio keitimą orientuotas priemones.

Nusikaltimų kontrolės politika, vykdoma Lietuvoje, yra reaktyvi ir nežvelgia į ateitį. Ji orientuota į pasekmes, bet ne į priežastis. Sieksime, kad nusikaltimų prevencija būtų proaktyvi, orientuodami veiklą į nusikaltusių asmenų socializaciją ir integraciją, siekiant, kad jie daugiau nenusikalstų ir taptų pilnaverčiais visuomenės nariais.

Atgaivinsime Nacionalinės nusikaltimų prevencijos tarybos veiklą. Nusikaltimų prevenciją ir visuomenės saugumą iškelsime kaip vieną iš valstybės veiklos prioritetų. Nusikaltimų prevencija – tai ne vien teisėsaugos institucijų ir atsakingų už šią sritį ministerijų rūpestis. Ji yra bendras visuomenės interesas, kuriame turi dalyvauti ir savivalda, ir bendruomenės, ir nevyriausybinės organizacijos. Politika šioje srityje turi būti formuojama visų suinteresuotų dalyvių, pasitelkiant mokslines žinias ir tyrimus (kriminologijos, sociologijos ir psichologijos srityse), kad būtų efektyvi.
Tobulinsime kalinčių asmenų lygtinio paleidimo procesą. Kursime ir įgyvendinsime naujas nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir išėjusių iš pataisos įstaigų asmenų integracijos programas. Daugiau sprendimo galių suteiksime lygtinio paleidimo komisijoms, tuo pačiu siekiant, kad į laisvę išėję asmenys rastų savo vietą visuomenėje ir daugiau nenusikalstų.
Užtikrinsime probacijos veiksmingumą. Skatinsime probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų bendradarbiavimą, pasitelkiant NVO ir visuomenės pagalbą. Siūlysime būdus nuteistuosius įdarbinti viešųjų darbų vykdymui.
Nustatysime teisės pažeidimams adekvačiai proporcingas bausmes. Sieksime, kad teisingumo sistema būtų orientuota ne į keršto jausmo patenkinimą, o žalos nuketėjusiems ir visuomenei atlyginimą, nes ne bausmės dydis, o bausmės neišvengiamumas lemia nusikalstamumo lygį.
Siūlysime dažniau naudoti alternatyvias laisvės atėmimo bausmes. Tobulinsime kardomųjų priemonių, susijusių su asmens laisvės suvaržymu, taikymo ribojimą. Stiprinsime nukentėjusiųjų teisių ir interesų apsaugą baudžiamajame procese.
Įgyvendinsime laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Iškeldinsime įkalinimo įstaigas iš miestų centrų ir pritrauksime privačių investicijų infrastruktūrai gerinti. Senas pataisos įstaigas, skirtas „atbūti bausmę kuo sunkesnėmis sąlygomis“, keisime moderniomis, saugiomis ir socializacijos procesui pritaikytomis įstaigomis.