Struktūra

Suvažiavimas

Suvažiavimas yra aukščiausias Partijos valdymo organas, kuris priima ir keičia Partijos programą ir įstatus, priima sprendimus dėl Partijos simbolikos, tvirtina Partijos skaidrumo standartą, tvirtina Partijos pirmininko rinkimų rezultatus, renka penkiolika Valdybos narių. Iš Suvažiavime išrinktų Valdybos narių Partijos pirmininko teikimu nustato jo pavaduotojų skaičių ir tvirtina Partijos pirmininko pavaduotojus, o iš jų pirmąjį Partijos pirmininko pavaduotoją. Nustato Etikos ir skaidrumo bei Kontrolės komisijų narių skaičių ir renka šiuos narius.
2019 08 09 21 liberalai XII web-34

Taryba

Liberalų sąjūdžio Taryba yra aukščiausias Partijos organas, veikiantis tarp Partijos suvažiavimų. Partijos tarybą sudaro: Partijos pirmininkas, Valdybos nariai, Skyrių pirmininkai ir kiti Skyrių atstovai, kurių skaičius numatomas pagal Suvažiavimo patvirtintą Skyrių astovavimo Tvaryboje kvotą, Seimo nariai, Vyriausybės nariai, savivaldybių merai, vicemerai, adiminstracijų direktoriai, Europos Parlamento nariai, Etikos ir skaidrumo bei Kontrolės komisijų pirmininkai, Partijos komitetų pirmininkai. Taryba prižiūri, kaip Valdyba, pirmininkas ir Skyriai laikosi Partijos programos, įstatų ir Suvažiavime priimtų sprendimų.
untitled-44

Valdyba

Valdyba yra kolegialus Partijos valdymo organas. Valdybą sudaro Partijos pirmininkas, Suvažiavimo dvejų metų kadencijai išrinkti nariai ir dešimt regionų atstovų (regionų koordinatorių), išrinktų pagal Tarybos nustatytą Skyrių veiklos koordinavimo ir atstovavimo tvarką. Valdyba atsako už Partijos veiklos organizavimą, operatyviai reaguoja į politinę situaciją, priimą reikiamus sprendimus, parengia ir skelbia politinius Partijos pareiškimus ir pozicijas.
Plačiau
Pavaduotojai

Pirmininkas

Partijos pirmininkas yra vienasmenis Partijos valdymo organas. Partijos pirmininkas reankamas visuotiniu Partijos narių balsavimu dvejų metų kadencijai. Partijos pirmininkas, laikydamasis Partijos įstatų ir vykdydamas Partijos programą, atsako už Partijos politinę veiklą ir plėtrą, atstovauja Partijai bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis.
Plačiau
ZZ__4481-Edit-Edit-2
Kontrolės komisija

Partijos kontrolės komisija renkama Suvažiavimo dviejų metų kadencijai. Komisija kontroliuoja ar teisėtai panaudojamos Partijos lėšos ir turtas.

Etikos ir skaidrumo komisija

Partijos etikos ir skaidrumo komisija sprendžia ginčus tarp Partijos narių, Partijos organų ir Skyrių institucijų, nagrinėja skundus dėl Partijos organų ir Skyrių institucijų priimtų sprendimų.

Regionų koordinacinės tarybos

Partijos regionų veiklos koordinavimas ir regioninis atstovavimas realizuojamas per Regionų koordinacines tarybas, kurių veiklos teritorijas nustato Taryba. Regionų koordinacines tarybos užtikrina ryšius tarp regiono Skyrių ir Valdybos bei Sekretoriato.

Sektretoriatas

Kasdienę Partijos veiklą adminsitruojantis Partijos organas.

Programos priežiūros taryba

Liberalų sąjūdžio programos priežiūros taryba vykdo Partijos programos laikymosi monitoringą. Taryba koordinuoja Partijos komitetų veiklą, teikia su Partijos programos vykdymu susijusias rekomendacijas Partijos nariams, Partijos organams, Skyrių institucijoms.

Komitetai

Komitetai buria Partijos narius pagal jų specialybę bei kompetenciją, kviečia dalyvauti komiteto veikloje Partijos draugus. Specifiniams klausimams spręsti kviečia šių klausimų ekspertus bei konsultantus iš atitinkamų žinybų bei mokslo įstaigų.

Plačiau