fbpx

Pažangus, atsparus, įvairialypis žemės ūkis

Pagrindiniai siekiai


  1. Aprūpinsime gyventojus kokybiškais, saugiais ir palankiais sveikatai vietiniais maisto ir kitais žemės ūkio produktais, garantuodami ekonominį šalies saugumą.
  2. Sudarysime sąlygas kaimo gyventojams gauti oriam gyvenimui būtinas pajamas, kad jie galėtų sėkmingai save realizuoti žemės ūkyje.
  3. Išsaugosime gamtos išteklius, švarią ir saugią aplinką, kraštovaizdį ir biologinę įvairovę ateities kartoms, skatindami žemės ūkio veiklą grįsti bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos principais.
  4. Remsime projektus, kuriais būtų siekiama pritraukti į kaimą naujų gyventojų, ypač aukštos kvalifikacijos specialistų, nukreipdami paramos lėšas viešajai infrastruktūrai gerinti, kokybiško būsto kaimo vietovėse plėtrai, apleistų pastatų pritaikymą vasarnamiams, kaimiškųjų regionų gyventojams, važinėjantiems į darbą kitose vietovėse, remti.
  5. Skatinsime smulkių ūkių kooperaciją ir kitas inovatyvias bendradarbiavimo formas, kurios įtrauktų į vietinės maisto rinkos formavimą visas suinteresuotas visuomenės grupes: namų ūkius, viešojo maitinimo, sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigas, pervežėjus, maisto perdirbimo įmones, konsultantus ir kt.
  6. Skatinsime ūkininkus teikti vietinei rinkai galutinius saugius, aukštos ir išskirtinės kokybės produktus, pritaikytus visuomenės poreikiams, paramos prioritetus teikdami perdirbimo ir pakavimo įrangai įsigyti, pardavimo kanalų sukūrimui, logistikai ir rinkodarai.
  7. Skatinsime kaimo ir miesto bendradarbiavimą, socialinių inovacijų diegimą, kaimo regionų gyventojų pajamų šaltinių įvairovės formavimą, pasitelkiant ir miesto išteklius.
  8. Skatinsime bioekonomikos ir naujausių bioenergetikos pasiekimų taikymą žemės ūkyje, ypač didelį dėmesį skirdami atsinaujinančių energijos išteklių gamybai iš atliekų.
  9. Remsime ūkių veiklos diversifikavimą, siekdami mažinti ūkininkavimo riziką dėl klimato kaitos ir kardinalių kainų svyravimų, prioritetą teiksime naujos rūšies produktų gamybai ir paslaugų teikimui, derindami šias veiklas su jau išvystyta verslo kryptimi, ir skatinsime naudoti įvairias draudimo formas.
  10. Remsime verslus ir socialinius projektus, kurie sukuria darbo vietas ir ugdo naujus įgūdžius ilgalaikiams bedarbiams ar socialinių pašalpų gavėjams.

Liberalų Sąjūdis priskiria žemės ūkį prie svarbiausių Lietuvos ūkio strateginių sektorių. Tai lemia žemės ūkyje gaminama produkcija, tenkinanti būtiniausius žmogaus poreikius. Apsirūpinimas tinkamu, kokybišku, sveikatą stiprinančiu maistu yra visuomenės ekonominės ir socialinės gerovės veiksnys. Liberalų Sąjūdis rems žemės ūkį ir kaimo vietovių vystymą, atsižvelgdamas ir į įvairiapusį žemės ūkio vaidmenį, tenkinant viešuosius poreikius. Greta pirminės žemės ūkio funkcijos – aprūpinti visuomenę kokybišku maistu –  postmodernioje visuomenėje žemės ūkiui yra keliami ir kiti ne mažiau svarbūs tikslai: prisidėti prie viešųjų prekių ir paslaugų kūrimo: biologinės genetinės įvairovės palaikymo, kraštovaizdžio formavimo, kitoms veikloms reikalingų išteklių atsinaujinimo, etnokultūros puoselėjimo ir vietinės ekonomikos struktūros tvarumo palaikymo. Remiant žemdirbių pajamas, bus siekiama išsaugoti ūkininkaujančiuosius darbo rinkoje, sustiprinti vietos ekonomiką ir išsaugoti gyvybingas kaimo bendruomenes, kurias sudaro trečdalis šalies gyventojų.

Mūsų vertybės, įgyvendinant  žemės ūkio politiką:

Žemės ūkio politikos gerųjų praktikų tęstinumas.
Būtiniausių pokyčių žemės ūkio politikoje inicijavimas.
Orientacija į rinkos ir visuomenės poreikius.
Valdymo veiksmingumo ir efektyvumo užtikrinimas, tinkamas ir savalaikis įsipareigojimų vykdymas.
Viešumas, atskaitomybė, skaidrumas, socialinių partnerių įtraukimas.
Žemdirbių organizacijų įtraukimas į sprendimų priėmimą.

1. Užtikrinsime pažangiai žemės ūkio veiklai reikalingų finansinių lėšų srautą, suteikdami šia veikla užsiimantiems žmonėms galimybę gauti pajamas, garantuojančias tinkamą gyvenimo lygį

Skatinsime ūkininkus priimti inovatyvius vadybos sprendimus ir diegti pažangiausias technologijas, skaitmeninimą.
Skatinsime ūkininkus teikti vietinei rinkai galutinius saugius, aukštos ir išskirtinės kokybės produktus, pritaikytus visuomenės poreikiams, paramos prioritetus teikdami perdirbimo ir pakavimo įrangai įsigyti, pardavimo kanalų sukūrimui, logistikai ir rinkodarai.
Skatinsime ūkininkus rinktis specializacijas, kurios leistų racionaliau panaudoti šalies gamtinius ir žmogiškuosius išteklius, visų pirma teikdami paramą gyvulininkystės plėtrai MPŪV.
Remsime ūkių veiklos diversifikavimą, siekdami mažinti ūkininkavimo riziką dėl klimato kaitos ir kardinalių kainų svyravimų, prioritetą teiksime naujos rūšies produktų gamybai ir paslaugų teikimui, derindami šias veiklas su jau išvystyta verslo kryptimi, ir skatinsime naudoti įvairias draudimo formas.
Skatinsime smulkių ūkių kooperaciją ir kitas inovatyvias bendradarbiavimo formas (klasterius, vienašalius ir dvišalius tinklus) bei inovatyvių žemės ūkio verslo modelių diegimą, kurie įtrauktų į vietinės maisto rinkos formavimą visas suinteresuotas visuomenės grupes: namų ūkius, viešojo maitinimo, sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigas, pervežėjus, maisto perdirbimo įmones, konsultantus ir kt.

2. Užtikrinsime kaimiškųjų regionų žmogiškųjų išteklių atnaujinimą, didindami šių vietovių patrauklumą gyventi ir plėtoti verslą

Skatinsime jaunimą ir kitus kaimo gyventojus įsitraukti į šeimos verslą ar susikurti papildomą pajamų šaltinį žemės ūkyje.
Remsime projektus, kuriais bus siekiama pritraukti į kaimą naujų gyventojų, ypač aukštos kvalifikacijos specialistų, paramos lėšas nukreipdami viešajai infrastruktūrai gerinti, kokybiško būsto kaimo vietovėse plėtrai, apleistų pastatų pritaikymui vasarnamiams, kaimiškųjų regionų gyventojams, važinėjantiems dirbti į kitas vietoves, remti.
Skatinsime kaimo bendruomenines struktūras, užtikrinant būtinų paslaugų prieinamumą, ypač vaikams, senyvo amžiaus, vienišiems, neįgaliems asmenims.
Remsime verslus ir socialinius projektus, kurie sukuria darbo vietas ir ugdo naujus įgūdžius ilgalaikiams bedarbiams ar socialinių pašalpų gavėjams.
Skatinsime kaimo ir miesto bendradarbiavimą, socialinių inovacijų diegimą, kaimo regionų gyventojų pajamų šaltinių įvairovės formavimą, pasitelkiant ir miesto išteklius.

3. Užtikrinsime technologijų, mažinančių žemės ūkio poveikį aplinkai, naudojimą, spręsdami klimato kaitos, išteklių trūkumo ir biologinės įvairovės nykimo problemas

Skatinsime tausiau išteklius naudojančių ūkininkavimo būdų taikymą, natūralių būdų taikymą, atkuriant ir palaikant dirvožemio derlingumą. Priimsime Dirvožemio įstatymą.
Skatinsime didelės gamtinės vertės ūkininkavimą, derinamą su kitomis ekonominėmis veiklomis.
Skatinsime bioekonomikos ir naujausių bioenergetikos pasiekimų taikymą žemės ūkyje, ypač didelį dėmesį skirdami atsinaujinančių energijos išteklių gamybai iš atliekų.