fbpx

Tautinių bendrijų konstitucinė svarba

Pagrindiniai siekiai


  1. Sieksime, kad tautinių bendrijų atstovai jaustųsi pilnaverčiais Lietuvos piliečiais.
  2. Kiekvienas Lietuvos pilietis yra visateisis Lietuvos valstybės šeimininkas ir yra laisvas rinktis savo tautybę ir religiją.
  3. Sudarysime sąlygas, kad tautinių bendrijų vaikai ir jaunimas, kaip ir visi kiti Lietuvos vaikai, turėtų vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą, galėtų rinktis perspektyvias studijų programas.
  4. Skatinsime suaugusių žmonių lietuvių kalbos mokymąsi, kad visi turėtų vienodas galimybes integruotis į valstybės gyvenimą, gauti aukštesnes pajamas, suprasti aktualią informaciją.
  5. Užtikrinsime, kad tautinių bendrijų vaikai švietimo įstaigose galėtų mokytis savo gimtosios kalbos.
  6. Įteisinsime, kad gausiai gyvenamose tautinių bendrijų̨ vietovėse įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais vietovardžiai ir gatvių̨ pavadinimai galėtų būti dvikalbiai.
  7. Įteisinsime, kad LR piliečio pasirinkimu, įstatymo numatyta tvarka, asmens tapatybės dokumentuose jo vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis.
  8. Užtikrinsime, kad tautinės bendrijos gautų pakankamą finansavimą kultūriniams, pilietiniams projektams.
  9. Konsultuodamiesi su tautinių bendrijų bendruomenėmis, priimsime nustojusio galioti Tautinių mažumų įstatymo naują versiją.
  10. Užtikrinsime „spalvos“ ir „kilmės“, kaip diskriminacijos pagrindų, atsiradimą Lygių galimybių įstatyme bei Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Lietuvos valstybė vertina, saugo ir puoselėja Lietuvos tautinių bendrijų̨ istorinį ir kultūrinį̨ paveldą̨ ir siekia padėti išlaikyti istoriškai ir naujai susiformavusių tautinių bendrijų̨ įvairovę kaip Lietuvos valstybės neatsiejamą dalį. Daugiatautė Lietuva yra patraukli valstybė investicijoms, nes čia vis dar besikuriantys paslaugų centrai vertina žmonių gebėjimą kalbėti keliomis kalbomis bei greitai išmokti naujas kalbas. Be to, kultūrų įvairovė praturtina visuomenę.

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis yra visateisis Lietuvos valstybės šeimininkas ir yra laisvas rinktis savo tautybę ir religiją.

Liberalų sąjūdis plės tautinių bendrijų galimybes sėkmingai integruotis, padės tautines bendrijas apsaugoti nuo asimiliacijos. Sieksime, kad tautinių bendrijų atstovai jaustųsi pilnaverčiais Lietuvos piliečiais.

 1. Pilnavertės galimybės švietimo sistemoje

Sudarysime sąlygas tautinių bendrijų vaikams ir jaunimui gauti kokybišką išsilavinimą, rinktis perspektyvias studijų programas lygiomis teisėmis su visais.
Užtikrinsime tautinių bendrijų vaikams skirtų šiuolaikiškų mokymosi priemonių atitikimą ugdymo programai. Užtikrinsime, kad tautinių bendrijų vaikai švietimo įstaigose galėtų mokytis savo gimtosios kalbos. Į visų Lietuvos mokyklų švietimo programas įtrauksime Lietuvos tautinių bendrijų istoriją, skatinsime kalbėti apie Lietuvos valstybės kultūrinę įvairovę.
Užtikrinsime, kad Lietuvos tautinių bendrijų savaitgalinės mokyklos galėtų veikti pagal poreikį prie kiekvienos savivaldybės, sumažindami biurokratinę naštą joje dirbantiems savanoriams.

2. Pavardžių ir gatvių pavadinimų rašymas

Įteisinsime, kad LR piliečio pasirinkimu įstatymo nustatyta tvarka LR asmens tapatybės dokumentuose jo vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis. Užtikrinsime, kad Lietuvos įstatymai atitiktų teismų praktiką, ir asmenims, norintiems rašyti nelietuviškos kilmės vardus dokumentuose, būtų galima tai padaryti išvengiant teisminių procesų.
Įteisinsime, kad tautinių bendrijų̨ gausiai gyvenamose vietovėse įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais vietovardžiai ir gatvių̨ pavadinimai galėtų būti dvikalbiai.

3. Tautinių bendrijų finansavimas

Užtikrinsime, kad tautinės bendrijos gautų pakankamą finansavimą kultūriniams, pilietiniams projektams. Užtikrinsime, kad papildomas finansavimas būtų skiriamas savivaldybėse, kurios geriausiai žino bendruomenių poreikį. Sieksime, kad per finansavimo priemones tautinės bendrijos galėtų išsaugoti savo tautinį tapatumą. Skatinsime pilietinio ugdymo iniciatyvas bei tautinių mažumų kultūrines programas, skirdami didesnį dėmesį Pietryčių Lietuvos poreikiams.
Užtikrinsime, kad Lietuvos tautinės bendrijos galėtų mokyti vaikus savaitgalinėse mokyklose, tam skirdami finansavimą. Skatinsime, kad savivaldybės bendradarbiautų su tautinėmis bendrijomis ir prisidėtų prie jų kultūros išsaugojimo, pagal poreikį suteikdamos patalpas veikloms. Mažinsime tautinių bendrijų finansavimo biurokratinę naštą – mažinsime ataskaitų įvairioms institucijoms teikimą, jeigu bendruomenės metinės pajamos neviršija 5 000 eurų.

4. Kalba

Skatinsime suaugusių žmonių lietuvių kalbos mokymąsi, kad visi turėtų vienodas galimybes integruotis į valstybės gyvenimą, gauti aukštesnes pajamas, suprasti Lietuvos gyventojams skirtą informaciją. Sieksime, kad informacija pasiektų Lietuvos piliečius, nemokančius lietuvių kalbos, jiems suprantama kalba iškabose, reklamose, skrajutėse, laikraščiuose ir televizijoje. Skirsime papildomą paramą lietuvių kalbos mokymui ir kultūros pažinimui.
Užtikrinsime, kad verslas nedraudžiamai galėtų skleisti savo reklamą ir kitomis kalbomis. Užtikrinsime, kad Lietuvos tautinės bendrijos galėtų kreiptis į Lietuvos institucijas savo gimtąja kalba. Užtikrinsime teisės aktų vertimą į skaitlingų Lietuvos tautinių bendrijų kalbas.

5. Tautinių bendrijų įstatymas

Konsultuodamiesi su tautinių bendrijų bendruomenėmis, priimsime nustojusio galioti Tautinių mažumų įstatymo naują versiją arba pataisysime kitus teisės aktus, susijusius su tautinėmis bendrijomis (pvz. kalbos, švietimo ir kt.), kuriuose nekalbama apie tautines bendrijas ir joms aktualius tapatybės išsaugojimo klausimus.

6. Teisinė pagalba

Užtikrinsime neapykantos nusikaltimų tautiniu pagrindu pripažinimą ir tyrimą. Sieksime šviesti žiniasklaidą, kad būtų atsisakoma minėti Lietuvos piliečių tautybę neigiamame kontekste ir tokiu būdu neskatintų susipriešinimo bei atskirties visuomenėje. Užtikrinsime, kad tautinių bendrijų padėtį Lietuvoje atspindėtų išsami statistika apie asmenų naudojimąsi ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis.
Užtikrinsime pakankamą Seimo kontrolierių įstaigos bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos finansavimą. Užtikrinsime „spalvos“ ir „kilmės“ kaip diskriminacijos pagrindų atsiradimą Lygių galimybių įstatyme bei baudžiamajame kodekse.