fbpx

Stipri krašto apsauga

Pagrindiniai siekiai


  1. Nuosekliai didinsime krašto apsaugos finansavimą, užtikrinsime lėšų panaudojimo kontrolę.
  2. Investuosime į mokslą ir technologijas gynybos srityje.
  3. ES saugumo iniciatyvos ir Rytų partnerystė yra prioritetinės sritys.
  4. Tarnyba kariuomenėje – ne prievolė, o galimybė ir prestižas.
  5. Savanoriška piliečių integracija į šalies gynybą.
  6. Pilietinis pasipriešinimas – ne tik atgrasymo priemonė, bet ir tiesioginė parama kariuomenei. Palaikysime įvairias visuomenines iniciatyvas, kursime sistemą, koordinuojančią visuomenės pasipriešinimą bet kokiai agresijai.
  7. Remsime visas konstruktyvias ES saugumo ir gynybos iniciatyvas, tačiau narystė NATO išlieka Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindu.
  8. Sieksime, kad būtų išlaikoma nuolatinė NATO valstybių pajėgų rotacija ir tęstinis jų buvimas Lietuvoje.
  9. Remsime nevyriausybinių organizacijų pastangas ugdyti jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą, supažindinant su karo tarnyba, krašto apsaugos sistema ir nacionaliniu saugumu.
  10. Stiprinsime Krašto apsaugos ministerijos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis kalbant ne tik apie karinį, bet ir apie ekonominį, energetinį, aplinkosauginį, informacinį, kibernetinį, socialinį saugumą.

Liberalų sąjūdis turi saugios šalies viziją: „Lietuva – tai valstybė, užtikrinanti savo suverenitetą ir visuomenės saugumą, užtikrinanti piliečiams jų konstitucinę teisę ir pareigą ginti savo valstybę“.

Liberalų sąjūdis pasisako už:

Sąlygas žmogui saugiai gyventi ir kurti.
Valstybės ir kiekvieno jos piliečio saugumą bei palankią ateitį.
Drąsą ir pasiryžimą ginti savo valstybę.

Krymas vis dar okupuotas, atnaujintos derybos dėl Rytų Ukrainos, tačiau kol kas jokių realių pokyčių nėra.  Paspartėjusi Baltarusijos integracija su Rusija, taip vadinamos Sąjunginės valstybės kūrimas, kelia pagrįstų įtarimų, kad Rusijos karinė galia  gali dar labiau priartėti prie Lietuvos sienų ir kad Baltarusijos teritorija de facto gali tapti dar vienu militarizuotu Rusijos regionu. NATO susiduria su skirtingais savo narių lūkesčiais, kyla iniciatyvos supriešinti NATO su ES gynybos srityje. Karaliaučiaus sritis lieka viena labiausiai militarizuotų zonų Europoje.  Padėtis Vidurio ir Artimuosiuose Rytuose kelia naują pabėgėlių lavinos pavojų bei tiesioginę grėsmę Lietuvos kariams, esantiems misijose šiame ir kituose „karštuose“ regionuose. Be karinių grėsmių, tenka susidurti ir su kitais, ne mažesniais pavojais kibernetinėje, informacinėje ir kitose srityse.

Įvertinę visus nacionalinį saugumą lemiančius veiksnius ir aplinkybes, konstatuojame, kad:

Grėsmė nacionaliniam saugumui regione, karinės konvencinės ir hibridinės agresijos pavojus tebėra aukštas.
Narystė NATO ir kolektyvinė gynyba išlieka kertine Lietuvos saugumo sąlyga.
Krašto apsaugos finansavimas turi nuosekliai didėti.
Karo prievolė išlieka garbinga pareiga ir būtinybe.
Piliečių konstitucinė teisė ir pareiga ginti Tėvynę turi būti tinkamai užtikrinta.
Kibernetinės atakos ir informacinis karas yra kasdienė realybė, reikalaujanti didesnio atsako.

ES saugumo iniciatyvos ir Rytų partnerystė yra prioritetinės sritys.

Atsižvelgdamas į grėsmes ir iššūkius, Liberalų sąjūdis ketina stiprinti Lietuvos Respublikos ginkluotąsias pajėgas, užtikrinti piliečiams galimybę įgyvendinti konstitucinę teisę ir pareigą ginklu ginti valstybę, stiprinti bendradarbiavimą su NATO ir kitų šalių partneriais.

1. Kariuomenė: motyvuota, parengta ir apginkluota

Lietuvos kariuomenė neturi tiek karių, kiek agresyvūs kaimynai. Todėl ji turi būti geriau parengta, geriau ginkluota, geriau aprūpinta ir geriau motyvuota. Pajėgi atgrasyti agresorių tvirta jėga, paremta ryžtinga piliečių valia visuotinai priešintis visais įmanomais ginkluotos kovos ir pilietinio pasipriešinimo būdais. Mes ruošiamės gynybai, bet ir esame pasirengę smogti atgal.  Kariuomenė turi būti mobili, šarvuota, aprūpinta ugnies priemonėmis, pridengta nuo oro atakų, todėl stiprinsime oro ir prieštankinę gynybą, mobilumą ir apsaugą nuo ugnies mūšio lauke. Mūsų – tik trys milijonai, branginame ir saugome kiekvieno kario gyvybę.

Liberalų sąjūdis siūlo aiškius žingsnius, kaip bus stiprinama Lietuvos kariuomenė, profesionali, savanoriška ir privaloma karo tarnyba, didinamas jos patrauklumas ir prestižas visuomenėje, plečiami koviniai pajėgumai, modernizavimas bei piliečių integracija į gynybą.

Vykdydami savo 2016 m. įsipareigojimus jau pasiekėme, kad tarnyba kariuomenėje būtų ne prievolė, o galimybė. Karo tarnybon šaukiami baigusieji mokyklas ir gimnazijas, išsaugant jiems galimybę įsitvirtinti studijų ir darbo rinkose. Skatinsime savanoriškumą tarnauti. Pabrėžiame, kad tarnyba bus vienodai atvira ir prieinama abiejų lyčių jaunuoliams. Garbinga privaloma pilietinė pareiga negali būti perkama už pinigus. Kursime motyvacinę sistemą, skatinančią baigus privalomąją pradinę tarnybą pasirinkti profesionaliąją karo tarnybą.
Stiprinsime ir turimą rezervą. Rezervo karys ir karininkas nėra tik skaičius, kiekvienas jų turi žinoti savo vietą pašaukus, turi būti aprūpintas ir apginkluotas. Rezervas turi ne tiesiog „būti“, o tapti tvirta baze, užtikrinančia, kad, reikalui esant, Lietuvos kariuomenė greitai pasieks reikiamus pajėgumus. Sukursime sistemą, leidžiančią tiksliai įvertinti turimą rezervą, atsižvelgiant į poreikius, naujai kylančius reikalavimus ir iššūkius efektyviai ir nepertraukiamai gerinti rezervo karių ir karininkų pasirengimą bei kelti jų  kvalifikaciją.
Konkrečiai apibrėšime ginkluotų valstybės institucijų veiksmus galimos agresijos atveju. LR Krašto apsaugos ministerijos (KAM), Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos, Viešojo saugumo ir kitų tarnybų integravimas į gynybos sistemą mums yra vienas iš svarbiausių prioritetų.

 1.1. Nuosekliai finansuosime krašto gynybą

Laikysimės prisiimto įsipareigojimo nuosekliai didinti krašto apsaugos sistemos finansavimą. Valdančioji dauguma ir Vyriausybė, turėdamos visas galimybes, nevykdė įsipareigojimo didinti gynybos finansavimą, permesdama jį būsimoms vyriausybėms ir neapibrėžtam laikui.
Investuosime į mokslą ir technologijas gynybos srityje. Skatinsime Lietuvos gynybos pramonės įmones įsitraukti į vykdomus pirkimus. Palaikysime jų siekį kaip lygiaverčiams partneriams dalyvauti bendruose Europos projektuose.
Didindami finansavimą, nepamiršime ir lėšų panaudojimo kontrolės. Mokesčių mokėtojas turi žinoti, kam naudojami jo sumokėti pinigai.

1.2.  Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimas ir modernizacija

Ginkluotės ir technikos įsigijimai dar ilgai išliks prioritetine kryptimi. Lietuvos kariuomenė turi aiškias gaires ir vizijas, kurias sieksime įgyvendinti. Mes niekada neturėsime tiek karių, kiek mūsų agresyvūs kaimynai, bet Lietuvos kariuomenė bus geriau parengta, geriau ginkluota, geriau aprūpinta ir geriau motyvuota.

Toliau stiprinsime oro ir prieštankinę gynybą, didinsime mobilumą ir apsaugą nuo ugnies mūšio lauke.

2. Kolektyvinė gynyba ir partnerystė

Lietuva priklauso stipriausiam pasaulio istorijoje tarptautinės gynybos blokui NATO, tačiau mes esame atsakingos valstybės piliečiai, nesame išlaikytiniai, todėl ne tik dengsimės partnerių karine galia, bet ir patys aktyviai dalyvausime organizuodami kolektyvinę gynybą.

Remsime visas konstruktyvias ES saugumo ir gynybos iniciatyvas, tačiau narystė NATO išlieka Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindu.
Sieksime, kad būtų išlaikoma nuolatinė NATO valstybių pajėgų rotacija ir tęstinis jų buvimas Lietuvoje. Užtikrinsime, kad prireikus į Lietuvą galėtų atvykti tiek pajėgų, kiek jų reikės saugumui užtikrinti. Stiprinsime infrastruktūrą, teiksime logistinį palaikymą bei materialinę paramą.
Stiprinsime patirtį tarptautinėse operacijose ir misijose. Vykdysime ir savo pareigą tarptautinei visuomenei bei sąjungininkams, dalyvaudami tarptautinėse taikos palaikymo bei kito pobūdžio operacijose ir misijose bei kovodami su terorizmu ir piratavimu. Įnešime savo indėlį į pasaulio saugumą, palaikysime sąjungininkus, o mūsų pajėgos įgaus patyrimo veikti kartu ypatingomis sąlygomis.
Šiandien NATO narės skirtingai mato grėsmes ir iššūkius. Savo partneriams turime aiškiai tai pasakyti, jeigu jų veiksmai ar sprendimai prieštarauja mūsų nacionalinio saugumo interesams. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra suverenios valstybės ir kad sėkmingus sprendimus galime priimti tiktai kartu. Tam reikia daugiau diskutuoti ir dirbti ne tik su svarbiausiais strateginiais partneriais, bet ir su kitomis suinteresuotomis NATO narėmis.
Bendradarbiavimas su Ukraina, Sakartvelu ir Moldova yra vienas svarbiausių paramos ir partnerystės prioritetų. Palaikome šiose valstybėse vykstančius demokratijos stiprinimo procesus, padedame transformuoti jų ginkluotas pajėgas, priartinant jas prie NATO standartų, palaikome siekį tapti Aljanso narėmis. Plačiau bendradarbiausime su NATO nepriklausančiomis Skandinavijos šalimis, užtikrindami mūsų bendrus lūkesčius regiono saugumo ir gynybos srityse.

3. Visuomenė ir gynyba

Kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Liberalų sąjūdis siekia sudaryti sąlygas visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo tautybės, religijos ir lyties, bei visuomeninėms nevyriausybinėms organizacijoms įsitraukti į šalies gynybos organizavimą ir pasirengimą kariniam bei pilietiniam pasipriešinimui, taip įgyvendindamas konstitucinę teisę ir pareigą.

3.1.Švietimas

Auginame pilietišką, sąmoningą ir atsakingą jaunimą. Remsime nevyriausybinių organizacijų pastangas ugdyti jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą, supažindinti su karo tarnyba, krašto apsaugos sistema ir nacionaliniu saugumu. Sukursime krašto apsaugos sistemos modulį mokykloms, remsime kadetų mokyklas, sudarysime galimybę mokyklose įkurti kadetų klases.

3.2.Pilietinis pasipriešinimas

Kursime sistemą, koordinuojančią visuomenės pilietinį pasipriešinimą bet kokiai Pripažindami šiandien matomą piliečių norą ir demonstruojamą valią priešintis, skatinsime ir palaikysime visuomenės iniciatyvas. Pasipriešinimas gali vykti visur: gatvėje, socialiniuose tinkluose, o ginklu tampa valia, žodis, kompiuteris. Pilietinis pasipriešinimas ne vien svarbi atgrasymo priemonė, tai yra tiesioginė parama Lietuvos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms.

3.3.Informacinis karas

Liberalai puikiai suvokia, kad ginkluota gynyba nebėra vienintelis iššūkis. Vis daugiau grėsmių kyla „nematomame fronte“ – socialinėje aplinkoje, informacinėje ir kibernetinėje erdvėje.

Identifikuosime grėsmes, krašto apsaugos sistemos sritis ir visuomenės grupes, kurias tikslingai siekiama paveikti priešiška propaganda ir numatysime priemones jai neutralizuoti. Liberalų sąjūdis dar kartą primena, kad šioje srityje būtina krašto apsaugos sistemos ir pilietinės visuomenės konsolidacija.

4. Kitos grėsmės

Krašto apsauga apima ne tik karinio saugumo užtikrinimą, bet ir kitus valstybės saugumo aspektus, tokius kaip ekonominis, energetinis, aplinkosauginis, informacinis, kibernetinis, socialinis ir kt. saugumas. Kitos, ne karinio pobūdžio grėsmės nėra tiesiogiai KAM kompetencijoje, todėl dėl savo mastų ir pasekmių gali pareikalauti visų valstybės institucijų indėlio. Stiprinsime KAM bendradarbiavimą su kitomis institucijomis.

Stiprinsime kibernetinį saugumą. Diegsime priemones, reikalingas iš anksto reaguoti į kibernetines atakas ir užtikrinti svarbių struktūrinių objektų informacijos apsaugą. Vykdysime kibernetinių atakų analizę ir kursime naujas priemones, padedančias nuo jų apsisaugoti.
Stiprinsime specialiuosius žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumus. Didinsime technologines galimybes laiku identifikuoti padidėjusias, galinčias kilti ar jau iškilusias naujas grėsmes. Taip bus užkertamas kelias kitų valstybių žvalgybos tarnybų veiksmams, nukreiptiems prieš tarptautines organizacijas, kurių narė yra Lietuva, ir prieš pačią Lietuvos Respubliką, kuriais siekiama gauti slaptos informacijos, daryti neigiamą įtaką kariniams pajėgumams, politinei sistemai, socialiniam ir ekonominiam bei kultūriniam gyvenimui.
Terorizmo grėsmė Lietuvoje šiuo metu nėra didelė, vertiname tai kaip galimybę geriau pasirengti galimiems išpuoliams. Stiprinsime antiteroristines institucijas ir jų bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų šalių antiteroristinėmis organizacijomis. Tobulinsime svarbių objektų apsaugą. Sieksime užtikrinti, kad piliečiai ar tarptautinėse operacijose ir misijose dalyvaujantys kariai nenukentėtų per teroristinius išpuolius kitose šalyse, o nukentėję – sulauktų reikiamos pagalbos.