fbpx

Atsakinga užsienio politika: tvirti Europoje ir pasaulyje

Pagrindiniai siekiai


  1. Sieksime, kad ES elektros energijos rinka būtų uždaryta Rusijos / Baltarusijos Astravo AE, kad ji nebūtų paleista be rezervinių pajėgumų, o numatoma kitų blokų statyba būtų sustabdyta. Ruošimės vienšališkam atsijungimui nuo BRELL sistemos ir sinchronizacijai su kontinentinės Europos energetine sistema kartu su Baltijos valstybėmis, o jei prireiks – ir atskirai.
  2. Sukursime strateginę partnerystę su JAV, prisidedant prie demokratijos sklaidos regione. JAV buvo lemiantis veiksnys Lietuvos valstybei atsikurti ir iki šiol išlieka pagrindiniu veiksniu Lietuvos savaveiksmiškumui.
  3. Aktyviai dalyvausime diskusijose dėl ES ateities. Subursime koalicijas su ES valstybėmis narėmis, kurios panašiai matytų ES ateitį, jos Rytų politiką, ir per šias koalicijas sieksime Lietuvos nacionalinių interesų įgyvendinimo.
  4. Stiprinsime strateginę partnerystę su Lenkija, išlaikant teisės viršenybės svarbą.
  5. Laikysimės Rusijos izoliacijos politikos tol, kol nebus atkurtas ir garantuotas Ukrainos su Krymu teritorinis vientisumas ir integralumas.
  6. Remsime Baltarusijos valstybingumą ir aktyviai palaikysime šalies kelią demokratiją.
  7. Atkursime Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą sprendimų užsienio politikos srityje balansą, sustiprinant Vyriausybės veiklą užsienio politikoje.
  8. Sieksime Vakarų pasaulio vienybės – priešintis skaldymui ir tarptautinės teisės principų ignoravimui. Deramas dėmesys Lietuvos gynybiniams ir ekonominiams interesams.
  9. Įteisinsime dvigubą pilietybę.
  10. Nuosekliai prisidėsime prie klimato kaitos stabdymo programų tarptautiniu lygmeniu.

Esame euroatlantinės šeimos dalis. Konstatuojame, jog iššūkiai mūsų saugumui išlieka. Rusijos agresija Ukrainoje, teroristiniai išpuoliai Europoje, kibernetinės ir informacinės atakos. Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES – rimtas iššūkis integralumui. Patys pasitraukimo motyvai atskleidė esminius ES veikimo trūkumus – atitolimą nuo piliečio, perteklinį reguliavimą ir didėjančią centralizaciją. Todėl itin svarbu skirti ypatingą dėmesį ES pamatinėms laisvėms užtikrinti, vieningos rinkos plėtrai paslaugų ir skaitmeniniuose sektoriuose, dereguliavimo iniciatyvoms. Lietuvai svarbu, kad Jungtinė Karalystė išlaikytų lemiamą vaidmenį Šiaurės Atlanto bendruomenėje ir išliktų svarbia sąjungininke, užtikrinant Baltijos valstybių saugumą.

Liberalai tiki, kad tik gilesnis, nuoširdesnis ir efektyvesnis darbas su kaimynais ir sąjungininkais Europoje ir JAV leis užtikrinti valstybės, visuomenės ir kiekvieno Lietuvos piliečio saugumą ir ekonominę gerovę visame pasaulyje.

Diplomatinė tarnyba žengia pirmosiose gretose Valstybės interesų gynimo srityje, todėl jai skiriamas dėmesys privalo augti per tikslingą ir naudingumo kaštų analize paremtą finansavimą, per geriau organizuojamą šioje srityje dirbančių profesionalų mobilumą, per užsienio politikos, kaip valstybės valdymo srities, prestižą visuomenėje.

Todėl Liberalų sąjūdis siūlo aktyviai dirbti su sąjungininkais ES ir NATO, spręsti visai Europai svarbius saugumo, migracijos ir integralumo klausimus. Atkakliai priešinsimės Vakarų pasaulio vienybės skaldymui ir tarptautinės teisės pamynimui. Aktyviai dalyvaudami bendrų klausimų sprendimo procesuose, sieksime, kad būtų skiriamas deramas dėmesys Lietuvos gynybiniams ir ekonominiams interesams.

1. Lietuva patikima ir principinga sąjungininkė

Sieksime glaudesnio ir aktyvesnio tarptautinio bendradarbiavimo atremiant energetines, informacines, kibernetines ir teroristines grėsmes. Dėsime pastangas, kad Lietuvoje būtų įkurtos nuolatinės NATO karinės bazės ir kad Lietuva nuosekliai didintų ir modernizuotų savo gynybinį potencialą.
Palaikysime ES sienų ir pakrantės apsaugos agentūros (FRONTEX) stiprinimą, skiriant jai didesnį finansavimą. Sieksime užtikrinti Šengeno erdvės vientisumą ir apsaugoti Europos bendruomenę nuo nelegalios migracijos bei organizuoto nusikalstamumo grėsmių.
Kovosime už valstybės interesus. Sieksime, kad Astravo elektrinė būtų prižiūrima ES ir tarptautiniu lygiu. Priešinsimės „Nord Stream 2“ tiesimui. Sieksime, kad Lietuvos pozicija būtų atspindima tarptautinėse organizacijose.

2. Skatinti Lietuvos lyderystę, tapti geruoju pavyzdžiu

Lietuvos užsienio politikoje dažnai pasigendame į rezultatus orientuoto veikimo. Bendradarbiavimas su Latvija ir Estija svarbiais infrastruktūros klausimais („Rail Baltica“, „Via Baltica“) liko neišspręstas. Partnerystės ryšius su Skandinavijos valstybėmis plėtojome tik ekonominėje ir energetikos dimensijose.

Lietuva, 2013 m. įgijusi pirmininkavimo ES Tarybai patirties, privalo toliau efektyviai ir profesionaliai dalyvauti Bendrijos užsienio politikos ir saugumo, ekonomikos iniciatyvose. Nuo 2015-ųjų Lietuva dalyvauja Europos Ekonominėje ir Pinigų Sąjungoje (EMU) kaip visavertė narė, bet dar nėra pilnu pajėgumu įsijungusi į Euro zonos valdysenos procesus.

Liberalai pritaria, kad unikali Lietuvos geopolitinė padėtis ir istorinė patirtis – išskirtinė galimybė valstybei tapti matomos ir produktyvios užsienio politikos formuotoja. Taip pat Lietuva yra Baltijos jūros regiono narė, Vidurio Europos dalis, jungtis tarp Šiaurės ir Pietų bei Vakarų jungtis su Rytų šalimis.
Liberalų sąjūdis mano, kad tik aktyvumas, liberalios demokratijos vertybių išlaikymas, atvirumas ir intensyvus bendravimas su partneriais leis Lietuvai lyderiauti regione ir kurti saugią, ekonomiškai ir kultūriškai turtingą aplinką visiems piliečiams.

3. Unikali geopolitinė padėtis – gyvybinga regioninė politika

Gilinsime politinę sandraugą su Latvija ir Estija gynybos ir ekonomikos srityse.
Vystysime infrastruktūrą, koordinuosime užsienio politikos veiksmus kultūros ir informacinėje erdvėse, ES, NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose.
Plėsime diskusijas su Šiaurės šalimis. Mums aktualūs Baltijos jūros taršos klausimai, artimesnis bendradarbiavimas sprendžiant gynybos ir saugumo problemas, koordinuojant veiksmus žmogaus teisių apsaugos bei vystomojo bendradarbiavimo srityse.
Stiprinsime konstruktyvų Lietuvos ir Lenkijos dialogą. Spręsime abiem valstybėms svarbius saugumo klausimus, bendros istorinės ir kultūrinės atminties, ekonomikos ir infrastruktūros plėtrą.
Išliksime atviri visaverčio dialogo su Rusija atnaujinimui. Tai darysime tik tuo atveju, jei pastaroji be išlygų gerbs tarptautinės teisės normas, žmogaus teises, valstybių apsisprendimo teisę ir jų teritorinį vientisumą.
Kelsime Rusijos agresijos klausimus NATO ir ES. Skatinsime valstybes partneres laikytis principingos pozicijos.
Išlaikysime ir vystysime ryšius su Rusijos ir Baltarusijos pilietine visuomene. Nuolat akcentuosime žmogaus teisių ir demokratijos principų svarbą. Sieksime konstruktyvaus dialogo su svarbia Lietuvos prekybos partnere Baltarusija.
Būsime tarpininkai tarp ES valstybių partnerių ir Rytų partnerystės valstybių (Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo ir kt.). Sieksime greitesnės šių valstybių integracijos į ES. Skirsime ekspertinę ir finansinę paramą valstybėms ir visuomeninėms grupėms, pasirinkusioms demokratinių reformų kelią.

4. Astravo atominės elektrinės grėsmė – Lietuvos vidaus ir užsienio politikos prioritetas

Pirmąjį nesaugios Baltarusijos atominės elektrinės (AE) Astrave reaktorių planuojama paleisti jau šiemet. Vos 20 km nuo Lietuvos sienos nutolęs Rusijos-Baltarusijos inicijuotas politinis projektas kelia grėsmę Lietuvos gyventojų ir viso regiono saugumui dėl šių priežasčių:

Astravo AE aikštelė parinkta vos 40 km nuo Vilniaus – neleistinoje vietoje, kuri yra pavojinga dėl galimų žemės drebėjimų.
Baltarusija atsisakė pašalinti rimtus branduolinės saugos trūkumus, prieš paleisdama atominę elektrinę.
Elektrinę planuojama paleisti neturint būtinojo avarinio rezervo: neturint šaltinio pagaminamos energijos pertekliui pašalinti, gali kilti rimta avarijos grėsmė.

Galimų Astravo AE grėsmių užkardymas privalo tapti Lietuvos vidaus ir užsienio politikos prioritetu. Todėl principingai laikysimės nuostatos, jog Astravo AE negali būti pradėta eksploatuoti, o tolesnė projekto plėtra privalo būti sustabdyta.

Dėl šių priežasčių, siekdami apsaugoti Lietuvos ir viso regiono gyventojų saugumą, nedelsiant imsimės šių priemonių:

Vidaus politika

Laikysimės tvirtos pozicijos dėl elektros iš nesaugios Astravo AE nepirkimo ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, kaip avarinio rezervo, Astravo AE nesuteikimo.
Nepalaikysime naujos, Lietuvai nepalankios trišalės Baltijos šalių metodikos dėl elektros iš trečiųjų šalių importavimo priėmimo.
Sieksime papildyti Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo įstatymą nauju konstituciniu įstatymu dėl Baltarusijos branduolinės elektrinės keliamos grėsmės.
Inicijuosime teisės aktus, kuriuose būtų apibrėžtos galimų avarijų Astravo branduolinėje elektrinėje padarinių likvidavimo Lietuvoje nuostatos bei nustatyta dėl parengiamųjų darbų jau dabar patiriamų išlaidų įvertinimo bei visos žalos kompensavimo tvarka ir sąlygos.
Imsimės veiksmų, kad Baltarusija kompensuotų Lietuvai išlaidas, susijusias su pasirengimu ir prevencija galimai avarijai Astravo AE.

ES ir užsienio politika

Tarptautiniu lygiu laikysimės politinės nuostatos blokuoti Europos Sąjungos iniciatyvas dėl susitarimo su Baltarusija (partnerystės prioritetų) pasirašymo, kol Baltarusijos branduolinės elektrinės statybos Astrave nebus nutrauktos ir atominė elektrinė uždaryta ir/ar projektas perkeltas į kitą vietą,
Visomis politinėmis, diplomatinėmis ir ekonominėmis priemonėmis sieksime, kad Europos Komisija ir Europos Taryba išreikštų visišką solidarumą su Lietuva, pripažindamos, kad Baltarusijos atominė elektrinė kelia grėsmę, ir priimtų sprendimą, draudžiantį importuoti elektros energiją iš Baltarusijos Astravo AE (pirmojo reaktoriaus) į ES rinką.
Sieksime, kad Lietuvos sąjungininkai įvestų sankcijas Astravo AE statytojui ir kitoms įmonėms bei tarpininkams, kurie dalyvauja statant ir prekiaujant „nešvaria“ Astravo AE energija.
Sieksime iniciatyvos išstoti iš Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, ribojančią galimų atlyginti nuostolių dalį, įgyvendinimo.

5. Formuoti Europos užsienio ir saugumo politikos darbotvarkę

Sieksime, kad Lietuva būtų aktyvi ES užsienio ir saugumo politiką formuojanti dalyvė. Remsime gilesnę ES ekonominę integraciją, ES vientisumo išlaikymą, ES institucijų stiprinimą, sutelkdami pastangas į ES vieningos rinkos galutinį sukūrimą.
Skatinsime, kad ES ir NATO liktų atviros. Remsime naujas euroatlantines vertybes išpažįstančias nares, ypač Rytų partnerystės valstybes (Ukrainą, Moldovą, Sakartvelo ir kt.).
Visuose daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose sieksime didesnio ES integralumo, vienybės ir solidarumo. Sieksime išlaikyti ES integralumą ir didinti valstybių narių solidarumą, nes suvokiame, kad ES silpnėjimas mažins ir Lietuvos saugumą ir gerovę.
Plėsime bendradarbiavimą su ES narėmis Lietuvai svarbiais klausimais.
Skatinsime nuolatinį dialogą, nes tik nuo bendro dialogo kokybės priklauso Bendrijos ir Lietuvos joje sėkmė.
Pritarsime tiems ES diplomatijos žingsniams, kurie padės atverti naujas rinkas ir investicijas. Pritarsime ES ir JAV Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimui. Pritardami laisvosios prekybos susitarimams, vadovausimės demokratijos tarptautinės teisės ir žmogaus teisių principais.
Palaikysime europinę skaitmeninę darbotvarkę ir jos įgyvendinimą ES teritorijoje. Nuo skaitmeninės visuomenės ir inovacijų tiesiogiai priklauso Europos valstybių ir jų piliečių saugumas ir gerovė.
Dalyvausime euro stabilizacijos mechanizmų kūrimo procese. Sieksime didesnio bendrosios valiutos atsparumo, ieškodami geriausiai ekonominius ir socialinius poreikius atliepiančio balanso tarp rizikos padalinimo ir europinio bendros valiutos valdymo.

6. Aktyviai veikti globaliame pasaulyje

Plėsime Lietuvos strateginių partnerysčių tinklą už Europos ribų. Atversime naujas galimybes Lietuvai tarptautinėse organizacijose, ekonominėse ir kultūrinėse veiklose. Sieksime dar labiau išplėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos strategine partnere JAV saugumo, prekybos ir mokslo srityse. Vystysime santykius su Izraeliu įvairialypio visuomenės saugumo, prekių ir paslaugų prekybos, paveldo išsaugojimo ir kultūros srityse.
Sieksime dar labiau sustiprinti ekonominius ir diplomatinius ryšius su Taivanu. Sieksime įkurti nuolatinę  Lietuvos atstovybę Taivane.
Nepamiršime ir Tibeto nepriklausomybės klausimo. Atvirai diskutuosime ir kviesime Tibeto lyderį Dalai Lama drąsiai lankytis Lietuvoje ir susitikti su visais šalies vadovais.
Išliksime patikimais sąjungininkais ir pagalbininkais kitoms šalims, teikdami joms humanitarinę pagalbą karinių konfliktų ir stichinių nelaimių atvejais. Didinsime finansavimą vystomajam bendradarbiavimui, siekdami atitikti ES kriterijus (bent 0,33 proc. nuo BVP), plėsdami bendradarbiavimo veiklas per NVO įsitraukimą besivystančiuose regionuose, pirmiausia – ES Rytų ir Pietų kaimynystėse, akcentuodami liberaliosios demokratijos reformas ir žmogaus teises.
Sieksime, kad Lietuvoje būtų steigiamos tarptautinių organizacijų būstinės ir biurai. Stiprinsime Lietuvos diplomatinių atstovybių trečiosiose šalyse pajėgumus, bendradarbiaudami su kitomis ES valstybėmis ir siekdami daug geresnio Lietuvos Respublikos piliečių bei ES narių verslo interesų atstovavimo.
Investuosime į diplomatinės tarnybos efektyvumą ir inovacijas. Peržiūrėsime užsienio politikos prioritetus ir paramą skirsime atsižvelgdami į kaštų bei naudos santykį, o taip pat – kad paramą gautų kuo įvairesnės nevyriausybinės organizacijos,  taip stengiantis plėsti jų įsitraukimą į vystomąją pagalbą.
Nuosekliai prisidėsime prie klimato kaitos stabdymo programų. Informuosime visuomenę Lietuvoje apie grėsmes, susijusias su klimato kaita ir darančias įtaką karinėms, ekonominėms ir socialinėms krizėms.

7. Įteisinti dvigubą pilietybę

Šiuo metu užsienyje gyvena šimtai tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių. Liberalų nuomone, užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams būtina užtikrinti galimybes išlaikyti ir stiprinti ryšius su Tėvyne ir dalyvauti jos politiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Šiuo tikslu įteisinsime dvigubą pilietybę, racionaliai pasitelkdami kaštų ir naudos analizes, skirsime atitinkamą finansavimą Lietuvių bendruomenėms visame pasaulyje.

Nesustosime ir sieksime dvigubos pilietybės įteisinimo. Kiekvienas lietuvių kilmės asmuo turi prigimtinę teisę būti Lietuvos valstybės pilietis ir naudotis visomis pilietybės suteikiamomis naudomis.
Aktyviai ginsime Lietuvos piliečius ir jų teisėtus lūkesčius ES valstybėse narėse ir visame pasaulyje. Investuosime į diplomatinės tarnybos efektyvumo didinimą ir konsulinių paslaugų gyventojams prieinamumą užsienyje ir Lietuvoje. Sieksime, kad dviguba pilietybė būtų ne tik dokumentas, tačiau ir tvarūs ryšiai tarp emigracijoje ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių.

8. E-demokratija tarpusavio saitams išlaikyti

Demonstruosime politinę valią žengti į e-demokratijos amžių. Šiuolaikinės technologijos suteikia visas galimybes Lietuvos Respublikos piliečiui, kad ir kurioje pasaulio dalyje jis būtų, dalyvauti demokratiniuose valstybės valdymo procesuose.
Pratęsime „Globalios Lietuvos“ iniciatyvą. Pritaikysime ją kintantiems užsienyje gyvenančių lietuvių poreikiams, skirdami iniciatyvai adekvatų, racionaliai naudojamą finansavimą ir daug aktyviau įtraukdami tautiečius į ekonominės ir kultūrinės diplomatijos procesą.

9. Kultūrų dialogas – kryptingai ir intensyviai

Liberalai pastebi, kad Lietuvos meno ir mokslo potencialas iki šiol nėra pakankamai vertinamas, produktyviai išnaudojamas Lietuvai garsinti. Kūrybinės veiklos per menkai įtraukiamos į tarptautines Lietuvos pastangas didinti šalies patrauklumą. Neišnaudojama tai, kad menas yra veiksmingas instrumentas demokratinių vertybių perdavimui, tolerancijos ir taikos sklaidai tarptautinėje arenoje.

Liberalų sąjūdis tiki, kad Lietuvos menas ir mokslas yra pajėgūs būti Valstybės interesų stiprintojais tarptautinėje arenoje ir turi būti daug dažniau bei aktyviau įraukiami į užsienio politikos lauką, tarptautinės bendruomenės dialogą.
Organizuosime Lietuvos pristatymus užsienyje. Reprezentaciniuose renginiuose ir reklamose Lietuvą pristatysime kryptingai ir intensyviai. Kalbėsime apie jos gyvybingą ir atvirą dialogui kultūrą, remsime galimybių mokytis lietuvių kalbos bet kurioje pasaulio vietoje projektus.
Įgyvendinsime Lietuvos kultūros vertybių grąžinimo programas. Grąžinsime kuo daugiau Lietuvos kilnojamų kultūrinių ir istorinių vertybių, dėl įvairių istorinių aplinkybių vis dar esančių svetur.
Įsteigsime ilgalaikes Lietuvos Vyriausybės stipendijas užsienio mokslininkams ir menininkams, norintiems vykdyti meno ir mokslo projektus Lietuvoje. Bendradarbiausime kultūros ir kūrybinių industrijų srityje su visomis suinteresuotomis šalimis, stiprindami nacionalinės kultūros sklaidą.
Kursime „gyvąją atmintį“ Lietuvoje. Sieksime komunizmo ir nacizmo bei kitų pasaulyje veikusių totalitarinių režimų aukų istorinės atminties įtvirtinimo ir išsaugojimo, tinkamo tarptautinio šių režimų įvertinimo.